SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice/voucherja, ki jo skleneta TERRA21 d.o.o. (v nadaljevanju TERRA21) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu. 

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.terra21.si oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer TERRA21 kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. 

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve TERRA21 in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

 II.CENE

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa. 

TERRA21 si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, TERRA21 pa potniku povrne vplačani znesek.

TERRA21 lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru TERRA21 ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.

Dodatne možnosti:

TERRA21) lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

 Če ni v programu drugače določeno, so v ceni vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

 IV. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače. 

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača. 

Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače. 

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku TERRA21 v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

V. PRIJAVA

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira TERRA21 prijavi v poslovalnici TERRA21ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta TERRA21 in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške prijave. 

TERRA21 za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 15 € na prijavnico/voucher oziroma 50 € pri potovanjih pripravljenih po naročilu, kar je objavljeno na vidnem mestu v TERRA21

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. (IX. točka Splošnih pogojev). 

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TERRA21.

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za TERRA21.

Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne TERRA21 podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.

TERRA21mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

VI. PLAČILO

 Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni TERRA21 oziroma na transakcijski račun TERRA21 ali pri pooblaščeni agenciji.

Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo min. 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 14. dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in TERRA21 ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa. 

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

VII. ODSTOPNINA

 Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša …% cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:

– uradni poziv,

– nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje, 

– nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci), ki potniku onemogočajo potovanje.

Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokazila najkasneje v roku treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa.

V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom potovanje odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek TERRA21 ima v tem primeru le pravico do povrnitve administrativnih stroškov, potniku pa se vrednost vplačane odstopnine ne vrne.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži TERRA21 povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.  

Če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel TERRA21, ima TERRA21 pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov. 

  

VIII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

 TERRA21 si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. TERRA21 si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. 

Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,

– za potovanja na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 20 potnikov,

– za potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,

– za potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami ali hidrokrilnimi najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih ko TERRA21 izrecno pisno jamči odhod oziroma ”garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.

TERRA21 si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za TERRA21 pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe. 

TERRA21 si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče,…), ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo TERRA21 potnika obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedel razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, krije TERRA21.

TERRA21 ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. 

V primeru, da TERRA21 odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom. 

O kakršnikoli naknadni spremembi programa TERRA21 potnike nemudoma obvesti.

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih TERRA21 ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko TERRA21 namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije. 

TERRA21 ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu. 

 IX. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima TERRA21 pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 15 EUR, 

– 29-22 dni pred odhodom 30 % cene, 

– 21-15 dni pred odhodom 40 % cene, 

– 14-8 dni pred odhodom 50 % cene, 

– 7-2 dni pred odhodom 80 % cene, 

–  znotraj 2 dni oz. na dan odhoda 100% cene,

– neudeležba brez odpovedi 100 % cene.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar TERRA21 ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, v organizaciji agencije Terra21, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji poslovnih partnerjev agencije TERRA21. V kolikor gre za primere non-refundable (nepovratnih) stroškov, kateri so določeni pod pogoji hotelirjev, letalskih prevoznikov in tretjih ponudnikov in agencij, so le-ti 100% nepovratni, ne glede na datum odhoda.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TERRA21 , se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe me potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. 

 IX/I. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODPOVEDI ARANŽMAJA ali ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI pri ZAVAROVALNICI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača odstopnino. Sporazum o odstopnini se lahko sklene najkasneje na dan potrditve rezervacije in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravja – nega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da plačilo odstopnine ni mogoče.

Ne glede na plačano odstopnino ima TERRA21 v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 30,00 € po napotnici/ vavčerju ter pravico do zadržanja zneska vplačane odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, TERRA21 poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. TERRA21 ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačane odstopnine v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred začetkom potovanja. Kot začetek potovanja, ki se začne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno ob 14.00).

Če potnik potovanja ne začne na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred začetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi odstopnine, če se na dan začetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odstopnine v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, ki jih krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima Kompas pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo z odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

X. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

 TERRA21 ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku. 

Vsi programi, kjer nastopa TERRA21 kot posrednik, so posebej označeni, TERRA21 je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju. 

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

Šteje se, da TERRA21 prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. 

Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa. 

XI. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

 V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve TERRA21 V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

 V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani TERRA21.

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani TERRA21 nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe. 

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program TERRA21 prek interneta.

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

 

XIII. INFORMACIJE

 Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TERRA21 bolj kot navedbe v programu. 

V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato TERRA21 ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled. 

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh TERRA21 nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM

 Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program. 

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo TERRA21 domnevala, da je obvestilo prejel. 

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

XV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. 

Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, TERRA21 le-te vsebinsko ne obravnava. 

Brez pisne reklamacije TERRA21 ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov. 

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer TERRA21 reklamacije ne bo obravnaval.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. 

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

TERRA21 je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.

TERRA21 ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

XVI. UPORABA PODATKOV

 TERRA21 vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi TERRA21.

V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XVII. POTNI DOKUMENTI

 Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. 

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in TERRA21 za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja. 

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna TERRA21 tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum TERRA21 le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma TERRA21 potniku ne vrača. Posredovanje TERRA21 pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej. 

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

 

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

 Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika TERRA21.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

  

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

 Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. 

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

TERRA21 ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

 

XX. PRTLJAGA

 Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. 

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

TERRA21 ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

XXI. POTOVANJE Z OTROKI

 Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje. 

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

 

XXII. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

 Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih TERRA21 so označene z številom zvezdic oziroma kategorijo objektov.

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po predpisih države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani TERRA21, zato TERRA21 zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno TERRA21.

Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

XXIII. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu. 

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oziroma hotelirja; TERRA21 nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno 12. ure do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.

Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje. 

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč. 

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji.  

V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

 

XXIV. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

 V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti TERRA21 da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. 

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da TERRA21 takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti. 

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa. 

 

XXV. ZIMOVANJE

 Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, TERRA21 ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

 

XXVI. PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE” 

 Vsa ponudba v zadnjem hipu oziroma “last minute” programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni. 

Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku TERRA21v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno. 

 

XXVII. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

 Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo itd.

Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4 zvezdice), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

 

XXVIII. MEDCELINSKI PROGRAMI

 Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema TERRA21 in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka. 

Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 30 % vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa. 

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja TERRA21 ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje. 

TERRA21 ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem. 

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato TERRA21 ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

 

XXIX. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

      V primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. TERRA21 na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino.

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku, če v programu ni navedeno drugače, dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri največ: 56x45x25 cm. V ceno aranžmaja je že vključen tudi 1 kos prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo 15 kg (v nekaterih primerih 20 kg). Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika.
V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno, ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je za prtljago potrebno doplačilo.

Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je treba navesti točna IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica, kjer je ta dovolj ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

      XXX. REZERVACIJA  LETALSKIH PREVOZOV

        Želimo vas opozoriti na zahteve v mednarodnem potniškem prometu in vam svetovati, da že ob rezervaciji letalskih vozovnic posredujete svoje osebne podatke, ki se v celoti natančno ujemajo s podatki v vaših uradnih dokumentih. Preverite tudi veljavnost dokumentov, s katerimi boste potovali (potnega lista in/ali osebne izkaznice). Potni list mora biti veljaven v večini držav še najmanj šest mesecev po koncu potovanja. Svetujemo vam tudi, da na svoje prodajno mesto pri vseh dolgolinijskih potovanjih posredujete fotokopijo ali sken prve strani potnega lista, da se izognete morebitnim zapletom zaradi napačnega vnosa vaših podatkov v rezervacijski sistem. Za določene države slovenski državljani potrebujemo vizum. Vljudno vas prosimo, da ste ob prejemu potrditve rezervacije pozorni na pravilnost podatkov in vsako morebitno odstopanje nemudoma sporočite, da ne bi nastali dodatni stroški. Odgovornosti za napačno posredovane podatke TERRA21 ne prevzema. Kompas ne odgovarja za nepopolne potovalne dokumente, vizume ter za nepravilne datumske omejitve glede vstopa/izstopa/dolžine bivanja z oziroma na zahteve države, v katero potujete. Letalska vozovnica je pogodba med potnikom in letalskim prevoznikom, potovalna agencija je posrednik med njima. Ob morebitni odpovedi letalske vozovnice veljajo pogoji tarife, po kateri je bila vozovnica naročena/izdana. Agencija TERRA21 lahko jamči višino odstopnine v skladu s pogoji letalske družbe oziroma tarife. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen in ostalih pristojbin ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Po izdaji vozovnice rezervacije ni mogoče spreminjati ali odpovedati brez stroškov.

       XXXI. ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Podatki o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Izdajatelj garancije: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. Cankarjeva ulica 3, Maribor, 2000 Maribor

Jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d. Cankarjeva ulica 3, Maribor, 2000 Maribor

Izdajatelj garancije zagotavlja potrošniku asistenčno storitev v primeru likvidnostnih težav organizatorja potovanj. Šteje se, da ima organizator potovanja likvidnostne težave, kadar postane nesposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti in zaradi tega ne pride do izvedbe potovalnih storitev. Šteje se, da organizator potovanja ni sposoben izpolnjevati zapadlih obveznosti, če na zahtevo subjekta, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, ne predloži dokazil o plačilu potovalnih storitev v roku 72 ur, če je potrošnik na subjekt, ki zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, naslovil pisno zahtevo za plačilo iz naslova jamstva v primeru likvidnostnih težav po tem, ko je potrošnik organizatorja potovanja predhodno pozval na izpolnitev obveznosti in organizator potovanja v roku 48 ur od zahtevka potrošnika svoje obveznosti ni izpolnil.

XXXII. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe TERRA21 je že vključen davek na dodano vrednost

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Ti Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.